പദ്ധതി

ഡെന്റൽ ചെയർ

ഡെന്റൽ ചെയർ 2018 ഇറാഖ് XXX യൂണിവേഴ്സിറ്റി 48സെറ്റുകൾ

ഡെന്റൽ ചെയർ 2019 ഇക്വഡോർ 45സെറ്റുകൾ

ഡെന്റൽ ചെയർ 2019 ഇറാഖ് എബിസി യൂണിവേഴ്സിറ്റി 75സെറ്റുകൾ

ഡെന്റൽ ചെയർ 2021 യെമൻ എബിസി യൂണിവേഴ്സിറ്റി 32സെറ്റുകൾ

ഡെന്റൽ സിമുലേറ്റർ

ഡെന്റൽ സിമുലേറ്റർ 2019 ഇറാഖ് എബിസി യൂണിവേഴ്സിറ്റി

പോർട്ടബിൾ എക്സ്-റേ

പോർട്ടബിൾ X-ray2020 XXX 100സെറ്റുകൾ

മൈക്രോസ്കോപ്പ് III

മൈക്രോസ്കോപ്പ് III 2020 XXX 30സെറ്റുകൾ